Huisregels

  • Iedereen van 16 jaar of ouder is welkom indien jonger, dan onder begeleiding van een volwassene. Bij twijfel kan er gevraagd worden naar legitimatie.
  • (huis)dieren zijn niet toegestaan
  • Het bezit van wapens en/of drogerende middelen is niet toegestaan bij aantreffen hiervan volgt inbeslagname en mogelijk uitzetting of wordt er contact opgenomen met de politie.
  • Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
  • Het betreden van besloten ruimtes zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeel is niet toegestaan.
  • Een ieder wordt geacht zich te houden aan de aanwijzingen van het personeel.
  • Opzettelijk veroorzaakte schade aan het pand, inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
  • Iduna behoudt zich het recht voor om bezoekers te fouilleren en te weigeren, dit voor uw en onze veiligheid.
  • Aanstootgevend of ongewenst gedrag op welke wijze dan ook kan leiden tot uitzetting van de pleger.
  • Het verblijf in Iduna is op eigen risico. Met het betreden van het pand verklaart u akkoord te gaan met deze huisregels bij schending van deze regels kan de toegang tot Iduna ontzegd worden.